Knihovní řád

Knihovní řád Městské knihovny v Proseči

Článek 1 – Obecná ustanovení

 1. Městská knihovna v Proseči je základní knihovnou města ve smyslu zák. 257/2001 Sb., knihovní zákon.
 2. Posláním knihovny je přispívat k rozvoji kultury a vzdělávání v obci. Knihovna poskytuje své služby bezplatně. Úhrada manipulačních, sankčních a případně dalších poplatků je možná pouze ve smyslu zákona 257/2001 a je přílohou tohoto knihovního řádu.

Článek 2 – Veřejné knihovnické a informační služby

 1. Knihovna poskytuje čtenářům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
 2. výpůjční služby
 3. meziknihovní služby
 4. informační služby
 5. Služby uvedené v odst. 1 tohoto knihovního řádu poskytuje knihovna bezplatně.
 6. Knihovna poskytuje tyto placené služby: registrace uživatelů, meziknihovní služby, sankční poplatky, použití počítače, tisk, kopírování, skenování, laminování, vázání dokumentů do kroužkové vazby.
 7. Veškeré finanční částky jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto knihovního řádu.

Článek 3 – Povinnosti a práva čtenářů městské knihovny

 1. Čtenáři jsou povinni řídit se knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovnice.
 2. Čtenáři jsou povinni zachovávat v knihovně klid a pořádek.
 3. Jestliže čtenář nedodržuje toto ustanovení, může být dočasně nebo trvale zbaven práva užívat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit knihovně škodu, ani odpovědnosti podle platných předpisů. Právo používat služeb knihovny je možné odebrat čtenáři i z hygienických důvodů.
 4. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovnici nebo městskému úřadu.

Článek 4 – Podmínky za přijetí čtenáře městské knihovny

 1. Čtenářem městské knihovny se může stát
 2. Občan ČR, který má bydliště, pracoviště nebo školu v místě knihovny nebo může knihovnu pravidelně navštěvovat
 3. Občan jiného státu nebo občan bez státní příslušnosti s přechodným pobytem v ČR, který má povolení k trvalému pobytu v ČR za stejných podmínek jako občan ČR
 4. Veřejná instituce
 5. Čtenářem se občan nebo instituce stává zaregistrováním a vydáním členského průkazu.
 6. Podepsáním čtenářské přihlášky a čtenářské legitimace se čtenář zavazuje, že bude plnit ustanovení knihovního řádu a že souhlasí s poskytnutím osobních údajů pro potřeby knihovny po dobu, kterou bude čtenářem knihovny.

Článek 5 – Čtenářský průkaz

 1. Čtenářský průkaz se vystavuje po vyplnění přihlášky a předložení platného občanského průkazu nebo pasu a povolení pobytu. U institucí bude přihláška ověřena ředitelem.
 2. Čtenářská přihláška obsahuje jméno, adresu, rok narození, e-mailovou adresu, telefonní číslo, číslo čtenářského průkazu a u dětí souhlas odpovědné osoby s uvedením jména, příjmení a adresy.
 3. Tyto údaje slouží k registraci čtenářů a k jejich zařazení do příslušné čtenářské kategorie. S osobními údaji bude zacházeno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
 4. Osobní údaje budou vymazány v případě vyřízení všech pohledávek 1 rok po vypršení registrace.

Článek 6 – Půjčovní řád

 1. O zapůjčení díla rozhoduje knihovna.
 2. Výpůjční lhůta je 2 měsíce, výpůjční lhůta může být prodloužena.
 3. Čtenář nesmí vypůjčené dílo půjčovat dalším osobám.
 4. Čtenář je povinen vypůjčené dílo vrátit ve stavu, v jakém jej převzal.
 5. Jestliže čtenář na výzvu nebo upomínku knihovny nevrátí dílo půjčené mimo budovu, bude se vrácení vymáhat právní cestou a čtenář je povinen zaplatit poplatky s tím spojené. Bez úhrady těchto poplatků není možné půjčovat z knihovny další dokumenty.
 6. Čtenář je povinen bezodkladně hlásit poškození nebo ztrátu knihy a do lhůty stanovené knihovnou nahradit škodu ve smyslu ustanovení občanského zákoníku. Čtenář je povinen hradit i všechny náklady, které se ztrátou nebo poškozením dokumentu vznikly.
 7. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat jako náhradu totéž dílo ve stejném nebo jiném vydání, jiné dílo anebo finanční náhradu.
 8. Jestliže dílo není v knihovně, může knihovnice zprostředkovat výpůjčku dokumentu z jiné knihovny podle předpisů o meziknihovní výpůjční službě, ale pouze registrovanému čtenáři.
 9. Pro půjčování knihovního fondu platí ustanovení o půjčování věcí podle občanského zákoníku č. 70/1983 Sb., ve znění pozdějších novel.

Článek 7 – Pokyny pro užívání výpočetní techniky

 1. Uživatel je povinen používat pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
 2. Uživateli je zakázáno restartovat počítač, měnit nastavení, kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 3. Uživatelům není povolen přístup k internetovým aplikacím propagujícím násilí, rasovou či etnickou nesnášenlivost a pornografii.
 4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 5. Získané informace a data slouží výhradně k osobní potřebě a k jeho studijním účelům. Není povoleno je žádným způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
 6. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

Článek 8 – Závěrečná ustanovení

 1. Výjimky z knihovního řádu povoluje vedoucí knihovny.
 2. Nedílnou součástí knihovního řádu je Ceník placených služeb a poplatků.
 3. Ruší se knihovní řád ze dne 1. 1. 2018
 4. Tento knihovní řád platí na dobu neurčitou.
 5. Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2018

V Proseči dne 28. 6. 2018

Jan Macháček v.r.

starosta města

Eva Rejentová v.r.

vedoucí knihovny